SLUŽBY

  Kataster

  • geometrické plány 
  • vytýčenie vlastníckej hranice
  • identifikácia parciel
  • adresný bod
  • vyňatie z poľnohospodárského pôdneho fondu na pozemkovom úrade,
  • spracovanie a podanie návrhu na vklad na správu katastra,
  • získanie informácií ohľadne predaja pozemkov od Slovenského pozemkového fondu.

Inžinierska geodézia

 • profily cez vodné toky
 • budovanie vytyčovacej siete, bodových polí
 • vytyčovanie stavieb
 • polohopisné a výškopisné plány
 • výpočet kubatúr
 • zameranie skutočného vyhotovenia stavby
 • zameranie inžinierskych sietí
 • kontrolné meranie požadovaných parametrov stavby